REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO tune-garage.pl

Sprzedaż oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

§1
DEFINICJE

 • REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z załącznikami zawierający informację o prawach oraz obowiązkach obu Stron zawartej Umowy.
 • KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu. Przedmiot zawartej umowy nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej.
 • STRONA – jedna ze stron zawartej Umowy jest nią Sprzedawca lub Kupujący. Termin Strony odnosi się do obu stron jednocześnie.
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta przez Strony na odległość. Umowę zawiera się przy wykorzystaniu jednego z dostępnych Kanałów Komunikacji.
 • KANAŁY KOMUNIKACJI – są to formy składania zamówień na odległość przykładowo takim kanałem może być rozmowa telefoniczna, sklep internetowy, poczta elektroniczna.
 • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem tune-garage.pl prowadzony przez Sprzedawcę
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – BITDOH Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą:
Logo BITDOH Sp. z o.o.

BITDOH Sp. z o.o.

ul. Wańkowicza 5B/83
02-796 Warszawa
NIP UE: PL9512465735
REGON: 380726142
KRS: 740003 

 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową).
 • ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem jednego z Kanałów Komunikacji oferta zawarcia Umowy.
 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.
 • KONTO - konto klienta w Sklepie posiadające unikalny login (adres e-mail). Za jego pośrednictwem gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • REJESTRACJA – procedura w której Klient za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie tworzy Konto
 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Kanałów Komunikacji na odległość. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również (stosownie do cech Produktu) jako umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa lub oprogramowanie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • FORMA PŁATNOŚCI – rodzaj płatności za złożone Zamówienie dokonanej przez Klienta w trakcie finalizacji składania zamówienia poprzez Koszyk. Formy określone są przez Sprzedawcę w formularzu składania Zamówień. Klient wybiera jedną z możliwych form lub korzysta z indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 • FORMA DOSTAWY – rodzaj dostawy wybrany przez Klienta w trakcie finalizacji składania Zamówienia. Klient wybiera jedną z dostępnych form dostawy w formularzu składania Zamówień.
 • DOKUMENT SPRZEDAŻY – paragon lub faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego
 • KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Kodeks znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.
 • INFORMACJA – informacja o produkcie opisująca dany Produkt w której skład wchodzi zdjęcie produktu, opis, charakterystyki, umożliwiające Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami i cechami.
 • KOSZYK - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, koszt i forma dostawy a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsca wybrane przez Klienta w złożonym zamówieniu do którego ma zostać dostarczone Zamówienie.
 • MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba odbiera Zamówienie będące przedmiotem zawartej Umowy w posiadanie.
 • ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedającego jako adres korespondencji ze Sprzedawcą odpowiedni do składania określonych oświadczeń
 • PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy zawartej między Stronami lub przedmiotem świadczenia usługi, w zakresie jej przedmiotu. W zakres Przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy zamówionych produktów przez Sprzedawcę w przypadku wybrania takiej formy przez Klienta.
 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone przez Usługodawcę w tym przypadku Sprzedawcę poprzez odbieranie i wysyłanie danych za pomocą systemu teleinformatycznego oraz informatycznego na indywidualne żądanie Klienta za pośrednictwem sieci publicznej. Usługodawca oferuje wiele technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym System Informatyczny umożliwiający składanie Zamówień przez Klienta poprzez formularz Koszyka w Sklepie internetowym.
 • SYSTEM INFORMATYCZNY – jest to oprogramowanie oparte o struktury techniczne oraz informatyczne pozwalające na realizację postawionych mu funkcji.
 • WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego towaru.

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Administratorem danych oraz Sprzedawcą w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem tune-garage.pl jest Sprzedawca.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz sposób zawarcia Umowy Sprzedaży z zawieranej na odległość z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 
3. Kupujący ma prawo do negocjacji warunków Umowy lub może zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej.
5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Mowa o kodeksie dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Produkty oferowane w sklepie internetowym tune-garage.pl są zarówno nowe jak i używane. Stan Produktu jest szczegółowo określony na stronie Produktu Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktu bez wad.
7. Przedmiotem działalności sklepu internetowego tune-garage.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa produktów za pośrednictwem sieci Internet.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczać czy wyłączać jakiegokolwiek prawa Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), które przysługują mu bezwzględnie na mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z postanowieniami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
10. W przypadku sporu Klient ma możliwość polubownego załatwienia sprawy przez: mediację, stały polubowny sąd konsumencki, wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub bezpłatną pomoc od Federacji Konsumentów za pomocą infolinii konsumenckiej 800-008-707.
11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
12. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
13. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie PLN oraz EUR i są cenami brutto (zawierające podatek VAT).
14. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
15. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskiej oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§3
KONTAKT ZE SKLEPEM I SPRZEDWCĄ

1. Adres Sprzedawcy: BITDOH Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 5B/83 02-796 Warszawa
2. Adres e-mail sprzedawcy: biuro@tune-garage.pl
3. Numer telefonu do Sprzedawcy: +48 510 018 020
4. Numer rachunku Sprzedawcy: 

 • PLN: 17 1140 2004 0000 3002 8197 8281
 • EUR: 32 1140 2004 0000 3912 1962 2056

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. aktywny numer telefonu komórkowego
 4. włączona obsługa plików cookies

§5
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Utworzenie konta w Sklepie jest darmowe.
2. Aby utworzyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie prawidłowych danych.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez login i hasło podane w formularzu rejestracji. Po zalogowaniu Klient ma możliwość śledzenia zamówień, edycji otwartych zamówień oraz edycji danych konta.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

§6
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz Unii Europejskiej.
2. Zamówienia mogą składać zarówno Przedsiębiorcy, jak i Konsumenci.
3. Zamówienia można składać przez cała dobę 7 dni w tygodniu poprzez Sklep internetowy oraz przez pocztę elektroniczną jednak ich realizacja będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16. 
4. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wyszukać produkt w wyszukiwarce lub odnaleźć w katalogu Sklepu,
 2. Wybrane produkty dodać do Koszyka,
 3. W momencie gdy Klient stwierdzi, że chce sfinalizować Zamówienie przechodzi na stronę Koszyka,
 4. W momencie gdy wszystkie pozycje zawarte w koszyku się zgadzają, Klient klika przycisk przejdź dalej,
 5. W tym kroku wypełnia wymagane dane potrzebne do wystawienia paragonu lub faktury oraz do realizacji dostawy lub opcjonalnie ma możliwość zalogowania się do Konta w celu załadowania powyższych danych skojarzyonych z Kontem,
 6. Na koniec należy wybrać Formę Płatności oraz opłacić Zamówienie (chyba, że forma dostawy odracza ten moment do chwili odbioru Zamówienia).

§7
DOSTAWA

1. Dostawa zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru:

 • Przesyłka kurierska pobraniowa
 • Przesyłka kurierska
 • Przesyłka InPost

3. Klient ma możliwość wyboru własnego przewoźnika niż oferowane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia. W takim przypadku w momencie wydania towaru przez Sprzedającego przewoźnikowi ryzyko utraty przesyłki, uszkodzenia oraz odpowiedzialności za przesyłkę zostaje przeniesiona całkowicie na Klienta. Aby zrealizować ten scenariusz wysyłki klient po złożeniu zamówienia Klient jest zobowiązany do niezwłocznego wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy.
4. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy
5. Jeżeli z braku dostępności towaru Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, Sprzedawca w terminie maksymalnie do 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tej sytuacji Klienta który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia.
6. Dostawa towaru:

 • Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przesyłki realizowane są przy pomocy firmy kurierskiej InPost.
 • Na terenie Unii Europejskiej realizowane są przy pomocy jednej z następujących firm kurierskich: DPD, DHL lub FEDEX.
 • Standardowy czas realizacji zamówienia to 2-3 dni roboczych, wyjątek stanowią produkty wymagające dłuższego czasu realizacji. Informacja o czasie dostawy dostępna jest na stronie danego Produktu.
 • Klient otrzymuje przesyłkę w ciągu 2-7 dni roboczych od momentu nadanie przesyłki. Klient może śledzić przesyłkę korzystając z funkcji ŚLEDZENIE PACZKI do której link jest wysyłany do Klienta w momencie nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
 • Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. W szczególności należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli opakowanie nie budzi zastrzeżeń należy sprawdzić czy zawartość nie jest uszkodzona.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego i skontaktowania się ze Sprzedawcą. Kontakt może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem telefonu. Dane dostępne są w §2.
 • Paczki wysłane za pomocą firmy kurierskiej są ubezpieczone.

7. ŚLEDZENIE PRZESYŁKI: Po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem do ŚLEDZENIA PACZKI klient ma możliwość sprawdzenia etapu dostawy przesyłki. W wiadomości e-mail klient otrzymuje numer listu przewozowego, za pomocą którego można sprawdzić jej status na stronie firmy kurierskiej.

 • Status przesyłki można również sprawdzić za pośrednictwem infolinii.
 • Aby sprawdzić status przesyłki za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę www.inpost.com

§8
PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności za Zamówienie:

 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatności kartą płatniczą

2. Dane do przelewu dla płatności przelewem są podane w §2
3. Przy dokonywaniu płatności przelewem lub za pomocą blankietu pocztowego zawsze należy podać numer zamówienia
4. Wszelkie płatności są dokonywane w walucie PLN lub EUR
5. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest CashBill S.A.

§9
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta: 

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni, od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy zamówienie zostanie dostarczone po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. Dostawa Produktu odbywa się zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej.

§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

PRZEDSIĘBIORCA

1. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki. Towar podlegający zwrotowi nie może posiadać śladów użytkowania, w szczególności dotyczy to opakowania, który musi być kompletne, produkt musi posiadać fabryczne zabezpieczenia i dokumentację.
2. Wszelkie ślady użytkowania na towarze wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy.
3. Aby odstąpić od umowy i zwrotu należy uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail lub skontaktować się telefonicznie i zakomunikować chęć zwrotu towaru. Dane kontaktowe znajdują się w §2.
4. Po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą należy wypełnić Formularz zwrotu i przesłać skan dokumentu na adres e-mail Sprzedawcy. Następnie papierową wersję wysłanego skanu należy dołączyć do zwrotnej przesyłki.
5. Zwrotna paczka powinna zawierać:

 1. Produkty podlegające zwrotowi
 2. Formularz zwrotu
 3. Skan faktury VAT
 4. Kartę gwarancyjną (w przypadku gdy była ona dołączona do produktu)

6. Zwrotna paczka powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny dostępny w §2.
7. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy w przypadku:

 1. gdy Produkt jest personalizowany, co oznacza, że został wyprodukowany według specyfikacji podanej przez Konsumenta lub służy zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta
 2. gdy Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania Produktu nie może zsotać zwrócony ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higieniacznych.
 3. gdy Produkt jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub jeśli ma krótki termin przydatności do użycia
 4. gdy Produkt jest usługą która została zrealizowana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej realizacji utraci prawo odstąpienia od Umowy
 5. gdy cena Produktu lub wynagrodzenie zależy od fluktuacji na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed wygaśnięciem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. gdy Produkt po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, staje się nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. gdy Produkt jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w opakowaniu zapieczętowanym, w sytuacji gdy opakowanie zostaje otwarte po dostarczeniu.
 8. gdy Produkt dotyczy dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyłączeniem umowy dotyczącej prenumeraty.
 9. gdy Produkt dotyczy dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

KONSUMENT

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawdo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru na mocy ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) z dnia 30 maja 2014 r. Aby dotrzymać podanego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem ostatniego dnia terminu. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej nie będącej przewoźnikiem.
2. Od umowy odstąpić może Klient za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako plik do pobrania na dole strony z regulaminem. Uzupełniony dokument należy wysłać jako skan na adres e-mail Sprzedawcy lub w wersji papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Dane dostępne są w §2.
3. Sprzedawca prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem kosztów związanych z dostarczeniem zwracanego towaru – kosztów wysyłki towaru do Sprzedawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez konsumenta, zobowiązany jest on do odesłania w terminie 14 dni zwróconego towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy. W celu zachowania terminu wystarczy wysłać zwracany towar przed upływem terminu.
6. Konsument ponosi w pełni koszt zwrotu towaru – przesyłki, musi jednak wybrać taki sposób aby towar dotarł w nienaruszonej formie do Sprzedawcy.
7. W przypadku obniżenia wartości towaru na skutek korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy odpowiedzialność za ten stan rzeczy pełną odpowiedzialność stanowi Klient.
8. W terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, konsument otrzyma zwrot wszelkich dokonanych płatności z wyłączeniem pptk. 4. Klient otrzyma zwrot płatności za pomocą tego samego typu płatności, jaki został użyty przy złożeniu zamówienia. Wyjątkiem od tej procedury jest wyrażona przez konsumenta chęć otrzymania pieniędzy w inny sposób, który nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami czy prowizjami.
9. Zwrot środków zostanie dokonany po przyjęciu przez Sprzedawcę zwracanego towaru przez magazyn Sprzedającego.
10. Zwroty przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.
11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

 1. gdy Produkt jest personalizowany, co oznacza, że został wyprodukowany według specyfikacji podanej przez Konsumenta lub służy zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta
 2. gdy Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania Produktu nie może zsotać zwrócony ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higieniacznych.
 3. gdy Produkt jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub jeśli ma krótki termin przydatności do użycia
 4. gdy Produkt jest usługą która została zrealizowana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej realizacji utraci prawo odstąpienia od Umowy
 5. gdy cena Produktu lub wynagrodzenie zależy od fluktuacji na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed wygaśnięciem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. gdy Produkt po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, staje się nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. gdy Produkt jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w opakowaniu zapieczętowanym, w sytuacji gdy opakowanie zostaje otwarte po dostarczeniu.
 8. gdy Produkt dotyczy dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyłączeniem umowy dotyczącej prenumeraty.
 9. gdy Produkt dotyczy dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

§11
REKLAMACJE

PRZEDSIĘBIORCA

1. Okresem 1 roku rękojmi są objęte wszystkie towary oferowane Przedsiębiorcom ze względu na wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Bezpłatna gwarancja na produkty zależy od konkretnego produktu ze względu na producenta i dystrybutora.
3. Przez okres gwarancyjny za rozpatrywanie problemów technicznych odpowiedzialne są autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów. Adresy serwisów można znaleźć w załączonych kartach gwarancyjnych lub na stronie internetowej danego producenta. Zaleca się aby Klient we własnym zakresie kontaktował się z serwisem, pośrednictwo Sprzedawcy może znacznie wydłużyć czas realizacji postępowania gwarancyjnego.
4. Jeżeli Klient chce dokonać naprawy za pośrednictwem Sprzedawcy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pomocą telefonu podanego w §2. Następnie uzupełnił Formularz reklamacyjny, a następnie przesłał go za pomocą poczty e-mail lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Następnie powinien wysłać zabezpieczony towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, kopią faktury vat oraz kartą gwarancyjną(jeśli produkt posiada) na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
5. Zazwyczaj gwarancja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę, jeśli ten okres ulegnie wydłużeniu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie rozpatrzenia gwarancji. Nastąpi to po wydaniu opinii serwisu danego producenta bądź dystrybutora, stwierdzającej usterkę reklamowanego produktu.
6. Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
7. Gwarancją objęte są tylko i wyłącznie produkty użytkowane, przechowywane i pielęgnowane we właściwy sposób. Gwarancja nie obejmuje wszelkich śladów normalnego użytkowania w tym zużycia, rozdarć, rys i zadrapań oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.

KONSUMENT

1. Jeżeli stroną zawartej Umowy jest Konsument zgodnie z art. 221 K.C. Sprzedawca odpowiada za wady prawne w zakresie rękojmi przed Konsumentem zgodnie z treścią art. 556 i kolejnych artykułów K.C.
2. Jeśli wada produktu zostanie wykryta przed upływam dwóch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi.
3. W przypadku gdy sprzedaży podlega towar używany okres rękojmi skrócony jest do roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
4. Jeżeli wada zostanie zatajona przez Sprzedawcę termin rękojmi nie ulega upływowi czasu.
5. Konsument może żądać usunięcia wady lub wymiany towaru na sprawny pozbawiony wad w okresie roku od dnia wykrycia wady ale nie wcześniej niż dwa lata od momentu wydania towaru Konsumentowi. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej okres ten jest skrócony do roku.
6. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedawanej rzeczy z Umową sprzedaży.
7. Wada fizyczna może zostać uznana za niezgodną z Umową sprzedaży w przypadku:

 1. Towar wydany Kupującemu jest niekompletny
 2. Informacja przekazania przez Sprzedawcę Kupującemu co do celu lub właściwości przeznaczenia towaru nie jest zgodna z prawdą.
 3. Towar sprzedany Kupującemu przez Sprzedawcę nie ma właściwości jakie powinien posiadać ze względu na przeznaczenie tego towaru.

§12
GWARANCJA

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji sprzedawcy na produkty dostępne w sklepie internetowym. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi o której mowa w §7.
2. Sprzedawca informuje, że niektóre produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Warunki gwarancyjne są zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanego produktu.

§13
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym ze względu na realizację postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dame są przetwarzane w celach i zakresie zgodnymi z polityką prywatności dostępną w Sklepie w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w stopce każdej z podstron. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowanie w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne, Kupujący wyraża zgodę na podanie danych osobowych w celach realizacji celów przez konkretne funkcje sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności odnośnie zawarcia umowy oraz obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na Sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności która dostępna jest w stopce Sklepu lub pod adresem zawartym w §2.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień powyższego regulaminu nie ma na celu ograniczenia czy naruszenia praw Kupującego. W przypadku konfliktu postanowień regulaminu z przepisami obowiązującego prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.
2. O wszelkich zmianach postanowień niniejszego regulaminu Kupujący będzie informowany drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Informacja zostanie wysłana co najmniej 30 dni przed wejściem nowych postanowień w życie. Zmiany będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Aktualna wersja regulaminu wraz z datą ostatniej edycji dostępna jest zawsze pod adresem w zakładce Regulamin lub pod adresem https://tune-garage.pl/pl/regulamin.html. Przy realizacji zamówienia Kupującego obowiązuje zawsze wersja zaakceptowana przez niego w momencie składania zamówienia chyba, że uzna nową wersję za bardziej korzystaną dla siebie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o wyborze wersji regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
5. W przypadku sporów jeżeli Klient jest Konsumentem i wyrazi na to zgodę, spór będzie rozwiązany na drodze mediacji przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, ewentualny spór będzie rozstrzygnięty za pomocą mediacji jeżeli Przedsiębiorca wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.
7. W przypadku niejasności któregokolwiek z zapisów poniższego regulaminu należy kontaktować się z biurem obsługi klienta. Dane dostępne są w §2.
8. Towar prezentowany w Sklepie, a te które zostaną dostarczone do Klienta mogą się różnić. Mogą one wynikać z ustawień monitora sprzedającego jeżeli chodzi o barwę lub proporcje produktu. Różnice te nie są podstawą do postępowania reklamacyjnego.
9. Dostępne w Sklepie opisy produktów oraz zdjęcia nie stanowią podstawy do postępowania reklamacyjnego.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na ich użycie.